دانلود آهنگ: آرزوست
تعداد دانلود: 230, سایز فایل: 7.4 MB

حلقه آن در شدنم، آرزوست
بر در او سر زدنم؛ آرزوست
چند بهر یاد پریشان شوم…
ملودی : فرید سعادتمند
خاک در او شدنم؛ آرزوست
خاک درش بوده سرم سالها
باز هوای وطنم آرزوست…
مرغِ دلم، در قفس تن بمرد
شعر : فیض کاشانی
بال پر و جان زدنم آرزوست
بر در لب؛ قفلِ خموشی زدم
سوی خموشان شدنم آرزوست…